.E-pub ⚖ Isušena kaljuža ☢ eBooks or Kindle ePUB free

Matica hrvatskaZagreb, 2003.Bilje ka o piscu Darko Ga parovi Uz crte e Zlatka KeseraPrije svega poruka sponzora po etku bih se zahvalio itateljstvu koje mi alje materijalnu podr ku Tu prije svega mislim na svoje itatelje vesele koralje s Velikog koraljnog grebena kraj Australije i njihovu podr ku u vidu pet tona prvoklasne tune Hvala dragi moji arnjaci Zahvalio bih i tamnoputim itateljicama Svetog Kristofora i Nevisa na darovnici u iznosu od 10 000 turskih lira te tri koljke Hvala puno preplanulim itateljicama Upozorio bih svoje itateljstvo iz Hrvatske da se ugleda na australske koralje i tamnopute Kristoforanke koji mi svaki mjesec alju podr ku na moj Partenon i PayPal ra un.Svaka kuna, turska lira, tuna ili koljka puno zna i Ipak, naglasio bih da preporu ujem eure pri uplati na moj ra un.Za to dadoh dvojku Kamovu Ako nastavite itati doznat ete U jezi nom pogledu u vidu sociolingvisti ke situacije zanimljivo je kako je jezik gotovo istovjetan dana njem hrvatskom standardu U tekstu nailazimo na i jekavski refleks jata npr Na prozorima vidjeva e se cvije e No, sam tekst pru a neke oblike koji bi danas bili smatrani srbizmima poput istra ivaoca , sve tenik te evolucionisano , istodobno se javljaju u neki o iti kroatizmi poput op eniti ili ubojstvo Upitna i odnosna zamjenica se javlja u oba oblika i to i ta Oblik ta se javlja u izravnim dijalozima samih likova, i to u neformalnoj komunikaciji.Zanimljivo je kako je kod Kamova glagol masturbirati povratni glagol Ja se vi e ne masturbiram Navedeno se javlja na jo nekim mjestima u tekstu Zanimljiv je morfolo ki oblik pridjeva sanjljivi umjesto sanjivi.Zanimljiv je leksem budlaj u zna enju vukodlak Navedeni leksem ne pronalazim na Je li rije o hapaksu ili nekom kvarnerskom regionalizmu Jezik razbijanjem ustaljenih konvencija izgra uje avangardnost teksta este su onomatopeje, nizanje koje je gramati ki nepravilno, na vi e mjesta u romanu se vizualno tekst korporira kao dva spisa, dva opisa te ko je to ovako objasniti, uzmite sami knjigu u ruke, da mi aljete eure mo da bih i detaljnije to objasnio.Jezi no je tekst nedovr en, ali i siroma an, pogotovo uzev i u obzir da se radi o poetici ekspresionizma U jezi nom smislu daleko bolji ekspresionisti ekspresionisti s ja im i boljim razinama jezi ne aktualizacije su bili A.B imi te Ulderiko Donadini Osobno mi se u jezi nom smislu ne dopada i Kamovljevo pjesni tvo stalno se javljaju isti epiteti i leksemi u vezi krvi i mraka, crvene i crne boje Kamovljev opus je prenagla en u na oj knji evnosti Roman je struktuiran na na in da je podijeljen u tri cjeline Na dnu , U ir te U vis Tekst se iznosi autodijegeti kom naracijom glavni lik Arsen je ujedno i narator Modernizam u tehnologiji pisanja i konstrukciji djela je neupitan, no lo e je ostvaren Kao to ve rekoh ne postoji ja a jezi na aktualizacija, unutarnji monolozi, digresije i druge retardacije su uistinu esto poput retardacija u drugoj semanti koj ina ici te rije i Snovi su bitan segment romana Fragmentarnost je jedno od od temeljnih tkanja samog pisanja Navedeno Ulderiko Donadini sve daleko bolje ostvaruje.Sadr ajno govore i ovaj roman je esto dosadan Uglavnom se radi o lo e provedenom psiholo kom prodiranju unutar Arsenova uma Dijalozi i unutarnji monolozi kojima se ostvaruje esejisti nost i bacanje ideja u sam roman su dosta plitki i nezanimljivi, pseudodostojev tina Donadini je tako bolje psiholo ki produbljivao likove i bacao pravu dostojev tinu da je sramotno kako je Kamov u itankama a sam Donadini nije.Ideolo ki podtekst djela je danas postao isti mainstream Ateizam i radikalni liberalizam su tako srednjostruja ki da su sponzorirani od strane korporacija i Hollywooda U tom vidu bih istaknuo da je Kamov uistinu bio provokacija 1908., no 2018 je Kamovljev liberalizam postao provokacija zdravom razumu I ovo ne govori neki tu mantard ili sljedbenik onog dosadnog Isusa i njegovih esto krvo ednih sljedbenika Sve ovo je svjedo anstvo va nosti temporocentrizma Temporocentrizam je va nost svjesnosti o tome kako svako razdoblje na druga iji na in sagledava neko drugo razdoblje U doba gej parada, poba aja, ginocentri nosti, MeToo virtue signalinga Kamovljev liberalizam vi e nikoga ne okira Ok, tu su tu mantardi, usta ki takori i etni ki crvi No, oni su ve drugi skup uvrede zdravom razumu.A, i Kamovljevo glorificiranje i op injenost alkoholom je zbilja nezrela i dekadentna itajte Donadinija ako zbilja imate hrabrost izgubiti se u mraku Hasta luego Petica za nadra uju e re enice Ina e iscrpljuju i roman, prepun autoanaliza koje ne e ostaviti ravnodu nima ni najkriti nije flegme, no nisam sigurna kad u mu se ponovo vratiti. .E-pub ♈ Isušena kaljuža ⚇ Amazing Books, Isu Ena Kalju A Author Janko Poli Kamov This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Isu Ena Kalju A, Essay By Janko Poli Kamov Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You